วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

            “ภายในปี  พ.ศ.  2564  โรงเรียนสามารถจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานก้าวสู่มาตรฐานสากล  บนฐานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”

 

พันธกิจ  ( MISSION )

1.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       และเทียบเคียง มาตรฐานสากล

2.   พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  บนฐานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมภิบาล

3.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และมีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย

4.   พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและคุณภาพระดับสากล

5.   สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-11 14:54:58 น.