วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)


        

พันธกิจ  ( MISSION )

1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเทียบเคียง มาตรฐานสากล

2.พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  บนฐานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมภิบาล

3.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และมีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย

4.   พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและคุณภาพระดับสากล

5.   สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-11 14:54:58 น.