ทำเนียบฝ่ายบริหาร


                                                                                

   

ผู้บริหาร


 ว่าที่ร้อยตรี พีระพงษ์  สิงห์จันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิศวัฒน์  ทัศน์บุตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                
                                                         
              นางจิราวรรณ   วิลามาศ                        นายวิศวัฒน์  ทัศบุตร

              กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล                                กลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน


 


                                                            
              นางสมปอง  ศรีภิรมย์                                  นางสุภารัตน์  งามวงศ์

                    กลุ่มบริหารงานทั่วไป                                             กลุ่มบริหารงานวิชาการ