ทำเนียบฝ่ายบริหาร


                                                                                

   

ผู้บริหาร


 ว่าที่ร้อยตรี พีระพงษ์  สิงห์จันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายศุภกิจ  สว่างเนตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                
                                                                          
              นางจิราวรรณ   วิลามาศ                  นางสุภารัตน์  งามวงศ์

              กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล                             กลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน


 


                                                                                         
              นายวิศวัฒน์  ทัศบุตร                                 นางสาวสมปอง   ศรีภิรมย์

                    กลุ่มบริหารงานทั่วไป                                             กลุ่มบริหารงานวิชาการ