ทำเนียบฝ่ายบริหาร


                                                                                

   

ผู้บริหาร


 ว่าที่ร้อยตรี พีระพงษ์  สิงห์จันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์  โสพลสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                    
                      นายสมศักดิ์  โสพลสุข                                                นางสุภารัตน์  งามวงศ์

       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานงบประมาณและบุคคล                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


 


                                                                                        
              นายวิศวัฒน์  ทัศบุตร                                          นายศุภกิจ  สว่างเนตร

    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ