ทำเนียบฝ่ายบริหาร


                                                                                

   

ผู้บริหาร


 ว่าที่ร้อยตรี พีระพงษ์  สิงห์จันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                      
              นางจิราวรรณ   วิลามาศ           นางสุภารัตน์  งามวงศ์

              กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล                    กลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน


 


                                                                                  
              นายวิศวัฒน์  ทัศบุตร                         นายศุภกิจ  สว่างเนตร

                    กลุ่มบริหารงานทั่วไป                                    กลุ่มบริหารงานวิชาการ