ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

      โรงเรียนวัดแสนเกษม ตั้งอยู่ เลขที่ 14 หมู่ 8 ถนนเลียบคลองสิบสาม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530

      ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2472 โดยรองอำมาตย์โทขุนบุรีภิรมย์กิจ นายอำเภอหนองจอกในขณะนั้น ใช้ศาลาการเปรียญวัดแสนเกษมเป็นสถานที่เรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองสิบสอง 1 วัดแสนเกษม” ทำการสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 นายเจริญ ตาปนานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดแสนเกษม นับตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันโรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง นักเรียนสร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการในการประกวดแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

      ปัจจุบันโรงเรียนวัดแสนเกษมมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแสนเกษมทั้งสิ้น แต่มอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง

      เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 มีชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน รวมนักเรียน 198 คน ถึงแม้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความเสียสละ อดทน ทุ่มเท สมัครสมานสามัคคี มีความผูกพัน รักองค์กร และเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตามโครงการเกษตรผักปลอดสารพิษ โรงเรียน ETV. และโรงเรียนแกนนำคณิตศาสตร์ นางจีระนันท์  เชื้อนาคเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

Comments