ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 

                     โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2  บ้านโคกกลาง  ตำบลนาเวียง  อำเภอเสนางคนิคม       จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้จัดตั้งเมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2537  ซึ่งมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

                     ปีการศึกษา  2534  จัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนเสนางคนิคม  ในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้นายศรีธน  ศรีสุข  ตำแหน่งอาจารย์ 1  ระดับ 5  เป็นผู้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขา  โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ เป็นสถานที่จัดตั้งจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นเอกเทศ  ชื่อ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

                     การก่อตั้งโรงเรียนระยะแรกได้รับการสนับสนุนจากชุมชนดังนี้

                     1. นายโทน     พวงมาลัย              บริจาคที่ดิน          จำนวน  7 – 0 – 20  ไร่

                     2. นายวิเชียร   พวงมาลัย              บริจาคที่ดิน          จำนวน  9 – 0 – 80  ไร่

                     3. นายเลิง       ทองแสวง             บริจาคที่ดิน          จำนวน  1 – 2 – 0   ไร่

                     4. นายไสว     ศรีวะรมย์                บริจาคที่ดิน          จำนวน  5 – 2 – 0   ไร่

                     5. นางแพงสี   วงศ์จันทร์               บริจาคที่ดิน          จำนวน  4 -  0 – 0  ไร่

                     6. นายวรพจน์  เจริญศรี    ได้ติดต่อประสานงานขอรับเงินจาก บริษัท จุลดิศแมนชั่น และได้รับเงินจำนวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น จำนวน  27  ไร่  1  งาน ปัจจุบันมีผู้อำนวยการคือ ว่าที่ร้อยตรี พีระพงษ์  สิงห์จันทร์ มีบุคลากรจำนวนทั้งหมด 21 คน นักเรียน 214 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-10 14:54:58 น.